top of page
  • אזרחי ישראל הם בני חורין, ובידם זכות ההחלטה על ענייניהם הפרטיים והציבוריים.

  • האזרחים מכירים בצורך לקחת על עצמם מחויבויות לשם קיום חיי מדינה וקהילה בערים ויישובים.

  • מחויבויות אלו יוסכמו על ידי אזרחי המדינה והקהילות המרכיבות אותה.

  • ענייני הכלל הנוגעים לציבור מסוים בלבד, יוחלטו על ידי חברי אותו ציבור עצמו.

  • הקהילות והקבוצות השונות בישראל, מכירות בזכותן של כל הקהילות בישראל לחיות על פי ערכיהן ונוהגיהן, ובכפוף לערכים מוסכמים, המשותפים לכל הקהילות והאזרחים.

  • המדינה והרשויות המקומיות והאזוריות, הן הכלי לניהול ענייני הציבור, והאזרחים ריבונים בהן.

  • אופן התנהלות המדינה והרשויות יוסכם על ידי האזרחים. הסכמות אלו יהוו את חוקה המדינה וחוקות הרשויות.

  • האזרחים יבחרו נציגים שישמשו כמחוקקים ומבצעים של המדיניות הציבורית, אך אין הם מוותרים על זכותם כציבור, לביטול החלטות הנציגים.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page