top of page

תכנית אזרחים לשינוי מודל הממשל בישראל

התכנית מציגה השינוי החוקתי למימוש מודל הממשל המוצע על ידי תנועת אזרחים.

 

המטרה 

מדינה שהיא "שותפות" בבעלות האזרחים למען האזרחים (ולא כלי לשליטה באזרחים). הסכם השותפות הוא החוקה.

 

האמצעים

כלי דמוקרטיה ישירה בכל רמות הממשל - מתן זכות המילה האחרונה לאזרחים תגרום למערכת הפוליטית להעמיד את טובת האזרחים בראש סולם העדיפות.

ביזור השלטון - העצמה ודמוקרטיזציה של השלטון המקומי, יאפשרו לקהילות להתנהל על פי דרכן ולדאוג לאינטרסים המקומיים והאזוריים.

הפעולות

פעולות החקיקה יבוצעו בהדרגה לאורך זמן, תוך השגת הסכמות והפקת לקחים:

  • חוק יסוד משאל-עם (חובה): חובת משאל-עם בחקיקה או שינוי חוקי יסוד.

  • פקודת העיריות ויתר חוקי השלטון המקומי: ביטול כפיפות השלטון המקומי לשר הפנים, והעברתו לשליטת האזרחים. הנהגת הפרדת רשויות וכלי דמוקרטיה ישירה.

  • חוק יסוד מגילת העצמאות: עיגון ערכי היסוד המוסכמים בחוק.

  • חוק יסוד משאל-עם (רשות): יאפשר לציבור ביטול חוקים. 

  • הקמת רשות ממשל אזורית: תאגד רשויות מקומיות לשם טיפול בבעיות אזוריות.

  • חוק יוזמה ציבורית: מנגנון הצעות חקיקה של חוקי יסוד ביוזמת הציבור.

  • השלמת חוקה: מימוש השלבים הקודמים יאיץ את גיבוש החוקה כאוסף חוקי יסוד. יתכן ובשלב כלשהו יהיה נכון לבחור "אסיפה מכוננת" שתשלים גיבוש חוקה מאוחדת, שתובא לאישור הציבור.

Anchor 1
bottom of page