top of page

שיטת הממשל בישראל - הצעת אזרחים

 1. חוקה - מדינה ישראל תהיה בעלת חוקה. החוקה תקבע את ערכי המדינה, את סדרי הממשל ועקרונות החקיקה בכל התחומים, ובכלל זה: זכויות הפרט וזכויות קיבוציות; מבנה הממשל על זרועותיו; חלוקת סמכויות בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי והאזורי; זכויות אזרחיות ופוליטיות; עקרונות התקציב, מיסוי וניהול משק המדינה; איכות הסביבה; ועוד.
  החוקה היא ההסכם בין האזרחים באשר לניהול ענייני הציבור במדינה. משום כך, כל שינוי או עדכון החוקה, יחייב אישור הציבור במשאל עם.

 2. כלי דמוקרטיה ישירה - יאפשרו לאזרחים לשמור על זכות המילה האחרונה בהחלטות בכל רמות הממשל.
  לשם הפעלת כלי דמוקרטיה ישירה יוקם "מינהל דמוקרטיה" - יחידה ממלכתית מיוחדת. המינהל יהיה אחראי על ניהול ובקרת כלי הדמוקרטיה הישירה, ובכללם: ניהול ההליכים הנדרשים לשימוש בכלים, ניהול ובקרה על ביצוע ההצבעות, הפן הטכנולוגי, ופרסום רשמי של עמדות התומכים והמתנגדים לגבי ההצעות העומדות על הפרק.
  שלושה כלי דמוקרטיה ישירה עיקריים ייושמו ברמת השלטון הארצית:

  1. משאל עם לאשרור עניינים מהותיים: כל שינוי בחוקה (או בחוקי יסוד), כמו גם חתימה על הסכמים בינלאומיים מהותיים, יחייב אישור במשאל עם.

  2. משאל עם רשות לאשרור חוקים על ידי הציבור: לאחר חקיקת חוק בכנסת ופרסומו ברשומות, יוכל הציבור לדרוש אישור החוק במשאל עם. הדבר יעשה על ידי חתימה על עצומה. היה וחתמו, בתוך 100 יום, למעלה מ-50,000 איש על העצומה, יובא החוק להצבעת הציבור במשאל עם. אם רוב הציבור יצביע נגד החוק, הוא יבוטל ולא יכנס לתוקף.

  3. יוזמה עממית להצעת שינויים בחוקה (או חוקי יסוד): האזרחים יוזמי ההצעה ינסחו הצעתם ויגישו אותה למינהל הדמוקרטיה. מרגע אישור ההגשה, יוכלו מגישי היוזמה להחתים אזרחים על עצומת תמיכה ביוזמה. היה ויאספו, בתוך 18 חודש, 100,000 חתימות על העצומה, היא תובא לדיון בכנסת ובממשלה. אם הכנסת תאמץ את היוזמה, היא תחוקק. ולא, היא תובא להצבעה במשאל עם לאחר שהממשלה תביע את דעתה בעניין.

 3. שלוש רמות ממשל בעלות סמכויות מהותיות בריבונות האזרחים - סמכויות הממשל יבוזרו על פי עקרון השיוריות (סובסידיאריות). דהיינו, כל רמת ממשל תטפל אך ורק בעניינים שרמות ממשל נמוכות יותר אינן יכולות לטפל בהם:

  1. רמת הממשל הארצית תטפל רק בעניינים לאומיים וכלל ארציים, כגון: חוץ ובטחון, תחבורה ארצית ותקשורת, כלכלה ומדיניות מוניטרית, משפט פלילי וכיו"ב.

  2. רמת ממשל אזורית חדשה שתטפל בעניינים אזורים, לרבות בריאות, חינוך על יסודי, תרבות ודת. רמת ממשל זו תאפשר לקהילות מיעוטים שירצו בכך, להתנהל באוטונומיה תרבותית, דתית וחינוכית.

  3. רמת הממשל המקומית תעסוק בעניינים המקומיים לרבות חינוך יסודי, תכנון ובינוי ותשתית עירונית.

שלוש הרמות יממשו את עקרון ריבונות האזרחים ויתנהלו באופן דמוקרטי מלא כולל חוקה, הפרדת רשויות וכלי דמוקרטיה ישירה.

שלוש רמות הממשל יהיו בעלות סמכויות מהותיות. משיקולי יעילות ושקיפות, המנגנונים הביורוקרטיים יהיו משותפים, כאשר רמות הממשל המקומיות ישמשו כ"קבלני משנה" לביצוע מדיניות הממשל הלאומי.

bottom of page