top of page
540X281_1.jpg

סקרים אוגוסט 2020

במהלך חודש אוגוסט 2020 ביצענו (באמצעות חברת iPanel) שני סקרים אינטרנטיים לבדיקת עמדות הציבור ביחס לקיום משאלי-עם בישראל. 

הסקר הראשון בחן את מידת התמיכה בחקיקת חוק משאל עם והסקר השני בחן את ההשפעה שתהיה על תמיכת הציבור במפלגות שיתחייבו לתמוך בחקיקת חוק משאל עם.

חוק משאל עם שהוצע לסקרים כלל את שתי האפשרויות הבאות:

1. כל חקיקת חוק-יסוד או תיקון חוק-יסוד יחייבו אישור במשאל-עם.

2. חקיקה רגילה תובא לאישור במשאל-עם רק אם תהיה לכך דרישה ציבורית מספקת.

 

תוצאות הסקר הראשון: 66% מהציבור תומך בחוק משאל-עם.

 

תוצאות הסקר השני: 44% מהמשיבים ציינו שיעלה הסיכוי שיצביעו למפלגה שתתחייב לתמוך בחוק משאל-עם ורק 10% מהמשיבים ציינו שיקטן הסיכוי שיצביעו למפלגה שתתמוך בחוק משאל-עם.

ניתוח התוצאות לפי מגזרים ונתונים סוציו אקונומיים מלמד על שינויים קלים בלבד בין הקבוצות השונות, מרבית הציבור - יהודים,ערבים, דתיים, חילונים, מרכז, פריפריה תומך בקיום משאלי -עם ויעדיף מפלגות שיקדמו חקיקה בנושא.

פרסמנו את תוצאות הסקרים לכתבי עיתונות ולחברי כנסת.

למידע נוסף ראה קישורים:

הודעה לעיתונות על הסקר הראשון - %66 מהישראלים בעד "חוק משאל-עם".

הודעה לעיתונות על הסקר השני - הציבור יעדיף מפלגות שיתמכו בחוק משאל-עם.

bottom of page