top of page

השינוי החוקתי הנדרש כולל, בין היתר:

  • כלי דמוקרטיה ישירה - העברת הכוח לאזרחים באמצעות כלי דמוקרטיה ישירה אשר ישולבו בשיטה הקיימת: משאל עם חובה לגבי חקיקה הנוגעת לחוקי יסוד או הסכמים בינלאומיים; משאל עם רשות לביטול חוקים (על פי דרישת 1% מהציבור); יוזמה ציבורית להצעות חקיקה ע"י העם;

  • ביזור השלטון - קהילות - יישובים ומועצות, יחליטו בעצמן, על ידי תושביהן ובאופן דמוקרטי, בעניינים הנוגעים להן בלעדית. תכונן רשות ממשל אזורית, מעל הרשויות המקומיות הקיימות. נושאים החורגים מסמכויות רשות ממשל נמוכה, יוכרעו ברמות ממשל גבוהות יותר.

 

השינוי יעשה מתוך הסכמה לאומית רחבה של אזרחי ישראל מכל חלקי הציבור הישראלי, בכללם המגזרים הלא ציוניים: הערבים והחרדים. השאיפה היא לסלק מההתנהלות הציבורית את מרכיבי הכוח והכפייה ולהחליפם בהסכמה.

הסכמה אין משמעותה התפשרות על ערכים, אלא ניסוח מה שניתן להסכים לגביו, ומציאת פתרונות מעשיים לקיום משותף, כאשר לא ניתן להגיע להסכמה.

שלוש רמות הממשל יאפשרו לקבוצות ומיעוטים להתקיים ולהתנהל על פי ערכיהם, מבלי לפגוע או להיפגע מקבוצות אחרות. אנו מאמינים כי עקרונות אלו, לאחר יישומם בישראל, יכולים להוות גם קווים מנחים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
אנו סבורים כי השינוי צריך להתבצע באופן הדרגתי, החל ברמות הממשל המקומיות ובטיפול בעניינים אזרחיים והרחבתו עם הזמן. אנו מאמינים כי האחריות שהאזרחים יקחו על עצמם, תביא לקבלת החלטות בוגרת ואחראית.

 

אנו מאמינים כי ערכי מגילת העצמאות הם הבסיס הערכי הראוי לאמנה הלאומית, אשר בשילוב חוקי היסוד הקיימים, יהוו חוקה שתובא לאישור הציבור במשאל עם. כל שנוי בחוקה לאחר חקיקתה יחייב משאל עם.

 

תנועת אזרחים תפעל לשכנוע הציבור בצורך, ביתרונות ובהיתכנות של השינוי הדמוקרטי.

 

התנועה תמומן בידי חבריה ותתנהל על פי עקרונות הדמוקרטיה.

 

עיקר המאמץ יכוון להסברת הרעיון ולגיוס תמיכה ציבורית ומימון על ידי צירוף חברים.
אנו נפעל ליצירת התשתית הנחוצה לשינוי - בחינוך, בחקיקה ובטכנולוגיה.

ברמה הפוליטית, נפעל לעידוד דמוקרטיה בארגונים ציבוריים ושלטוניים, נשכנע מפלגות בישראל לכלול יישום דמוקרטיה אמיתית במצעיהן, ונפעיל קמפיינים ציבוריים לחקיקה להרחבת הדמוקרטיה.

הצטרפ/י אלינו למימוש השינוי מחויב המציאות להפיכת ישראל לחברה המבוססת על הסכמה, כבוד ואמון ולא על עימות והתנצחות. חברה בה האזרחים הם שותפים מעורבים ופעילים, בני חורין ואדונים לגורלם, מזוהים עם מדינתם וגאים בה.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page