top of page

תודה שנרשמת!

טופס הרשמה כחבר/ה בתנועת אזרחים

אני, החתומה מטה, מבקשת להיות חברה בעמותת אזרחים - התנועה למען דמוקרטיה ישירה בישראל (ע"ר). 
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.
אם אתקבל כחברה בה, אני מתחייבת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה.

 

bottom of page