top of page

!רוב הישראלים תומכים בחוק משאל-עם

? יודעים מדוע זה לא קורה

אזרחים למען דמוקרטיה ישירה מתקדמת היא עמותה הפועלת לקידום רעיונות לשיפור השיטה הדמוקרטית בישראל, משום שהשיטה הקיימת כשלה: היא אינה משרתת את האזרחים, אינה פועלת על פי האינטרס הציבורי, מעדיפה שיקולים פוליטיים ונתונה להשפעה מוגזמת של קבוצות לחץ.

הגיע הזמן לתת לציבור כוח להשפיע על חקיקה וקבלת החלטות בצורה ישירה ולא להסתפק בהצבעה בבחירות כל מספר שנים.

 

אנו מציעים שיטה פוליטית בה האזרחים הם הריבון, המשלבת דמוקרטיה ישירה וייצוגית. שיטה זו מבטיחה כי ההחלטות השלטון תואמות טוב יותר את רצון הציבור. השיטה משנה את היחס בין המדינה והאזרחים: המדינה חדלה להיות גוף שנועד לשלוט באזרחים והופכת ל"שותפות" בבעלות האזרחים. האזרחים הם המדינה ועליהם האחריות לדאוג להצלחתה ולקבל ההחלטות על התנהלותה.

 

אנו מציעים דמוקרטיה אחרת, בה האזרחים אינם מסתפקים בבחירות אחת לארבע שנים, ומוותרים על כל זכויות ההחלטה לטובת נציגיהם, אלא שומרים בידם, מתוקף היותם הריבון, את זכות המילה האחרונה בהחלטות בכל רמות השלטון.

הדבר מתבצע בעזרת כלי דמוקרטיה ישירה מסודרים וברורים. כלים אלו מבטיחים כי נבחרי הציבור יחוקקו וינהלו את המדינה לטובת האזרחים, יוצרים מעורבות ואחריות אזרחית, ומגבירים את האחדות.

ישראלים מכל המחנות וה"שבטים":

הדמוקרטיה היא המכנה המשותף הרחב ביותר שלנו - הצטרפו אלינו!

דוד סיני, יועץ זוגי ומגשר; אברהם נתן כהן, תל אביב, מהנדס; אילן שני, חרוצים, מנכל עמותה; אדם דרנל, תל אביב, רופא; משה סלונים, הרצליה, מנהל; אלינור בכר, תל אביב, יועצת אסטרטגית; אדווה יוחנן, להבים; רוני גילה, אחד הארץ; זיקה אבצוק, תל אביב; דפנה גרוסברד-ספקטור; טל ירון, קדומים, מומחה לתהליכי דיון; גיא גורצקי, תל אביב, עו"ד; עמוס כהן: רמת השרון:

bottom of page