top of page

רוב הישראלים תומכים בחוק משאל-עם!

אזרחים למען דמוקרטיה ישירה מתקדמת היא עמותה הפועלת לקידום רעיונות לשיפור השיטה הדמוקרטית בישראל, משום שהשיטה הקיימת כשלה: היא אינה משרתת את האזרחים, אינה פועלת על פי האינטרס הציבורי, מעדיפה שיקולים פוליטיים ונתונה להשפעה מוגזמת של קבוצות לחץ.

הגיע הזמן לתת לציבור כוח להשפיע על חקיקה בצורה ישירה
ולא להסתפק בהצבעה בב
חירות כל מספר שנים.

 

אנו מציעים דמוקרטיה אחרת, בה האזרחים אינם מוותרים על כל זכויות ההחלטה לטובת נציגיהם, אלא שומרים בידם, מתוקף היותם הריבון, את זכות המילה האחרונה בהחלטות בכל רמות השלטון.

הדבר מתבצע בעזרת כלי דמוקרטיה ישירה מסודרים וברורים, הפועלים לצד המערכת הייצוגית. כלים אלו מבטיחים כי נבחרי הציבור יחוקקו וינהלו את המדינה לטובת האזרחים, יוצרים מעורבות ואחריות אזרחית, ומגבירים את האחדות.

שיטה זו מבטיחה כי ההחלטות השלטון תואמות טוב יותר את רצון הציבור ומשנה את היחס בין המדינה והאזרחים: המדינה חדלה להיות גוף שנועד לשלוט באזרחים והופכת ל"שותפות" בבעלות האזרחים. האזרחים הם המדינה ועליהם האחריות לדאוג להצלחתה ולקבל ההחלטות על התנהלותה.

 

ישראלים מכל המחנות וה"שבטים":

הדמוקרטיה היא המכנה המשותף הרחב ביותר שלנו - הצטרפו אלינו!

bottom of page